top of page

Acerca de

Algemene Voorwaarden 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Facilitator: Sanne van Leeuwen, opererend onder de naam ‘Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk’ biedt diensten aan op het gebied van (online)coaching, (online)training, Emotie Coaching, Ademcoaching, Cognitieve coaching, advies en aanverwante werkzaamheden, onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Hierna te noemen “Facilitator”.

Deelnemer: De natuurlijke- of rechtspersoon die aan de Facilitator opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, ademwerk, consult, advies en aanverwante werkzaamheden. Hierna te noemen “Deelnemer”.

Diensten: Het geheel van aanbod die de facilitator aan deelnemers aanbiedt. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: 1:1 sessies, trajecten, dag(deel) workshops, retraites, trainingen, opleidingen, en cursussen, zowel offline als online.

Overeenkomst: De door facilitator bevestigde inschrijving van deelnemer voor deelname aan een van de door de facilitator aangeboden diensten. De deelnemer bekrachtigd deze overeenkomst middels betaling van het volledige bedrag, 1e termijn of aanbetaling voor de betreffende dienst.

Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, facturen, overeenkomsten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten die door facilitator, in het kader van haar beroep, worden aangeboden en/ of geleverd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door facilitator derden worden betrokken.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Deelnemer en Facilitator zijn overeengekomen. Eventuele andere Algemene Voorwaarden van Deelnemer zijn niet van toepassing, tenzij Facilitator deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Deelnemer en Facilitator treden dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

De uitvoering van de overeenkomst

Facilitator spant zich ervoor in om de door Deelnemer afgenomen dienst(en) zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de Deelnemer naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Deelnemer bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Facilitator kan en mag worden verwacht. Alle diensten die door de Deelnemer wordt uitgevoerd zijn voor risico van de Deelnemer.

Overeenkomst/ afname van een dienst

Bij aanmelding voor een dienst dient de Deelnemer zelfstandig kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden. De facilitator spant zich voldoende in om te laten weten waar de Deelnemer de Algemene Voorwaarden kan vinden. De factuur voor de desbetreffende dienst dient te worden overgemaakt op de bankrekening van Facilitator, door gebruik te maken van de digitale link op de digitale factuur. Door de factuur te betalen, gaat de Deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden en wordt de Deelnemer toegevoegd aan de dienst en is hij/ zij verzekerd van een Deelnemer plaats.

Betalingen door Deelnemer

Betalingen voor alle door de Facilitator aangeboden diensten, dienen vooraf per bank te worden voldaan. Dit geldt zowel voor de particulier als ook voor bedrijven. De Facilitator biedt voor langere trainingen of trajecten de mogelijkheid tot gespreide betaling aan. De informatie over de betalingsregeling wordt na aanmelding aan Deelnemer verstrekt.

Voorbehoud bij vaststelling tarieven en/of investeringsbedragen

Opdrachtnemer biedt diensten aan voor particulieren en bedrijven. Diensten kunnen zowel individueel als door groepen worden afgenomen.

Voor individuele diensten gelden andere tarieven en/of investeringsbedragen dan voor groepen. Voor bedrijven gelden andere tarieven en/of investeringsbedragen dan voor particulieren.

Alle tarieven en/of investeringsbedragen worden vastgesteld op basis van aantal Deelnemers en overige, relevante, gegevens die op het moment van het samenstellen van de dienst beschikbaar en/of bekend zijn bij de Facilitator.

De Facilitator behoudt zich het recht voor tarieven en/of investeringsbedragen aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen. Eventuele wijzigingen zullen steeds terstond aan de Deelnemer bekend worden gemaakt.

Annulering van een dienst door de Deelnemer

Indien de Deelnemer zijn/haar afspraak, inschrijving c.q. deelname wenst te annuleren, dient dit schriftelijk (per email) te geschieden. Nadat de Facilitator deze schriftelijke annulering heeft ontvangen, zal zij Deelnemer een bevestiging van ontvangst per email toezenden.

Annulering van afspraken voor 1:1 sessie

Bij annulering van afspraken voor een 1:1 sessie kan Deelnemer zijn/haar afspraak kosteloos annuleren tot 48 uur van tevoren. De Facilitator berekent €50 annuleringskosten indien de afspraak korter dan 48 uur van tevoren wordt geannuleerd door de Deelnemer. De kosten voor annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie is 100% van het afgesproken tarief.

 

Tussentijds annuleren van deelname aan een traject

Wanneer de Deelnemer gestart is met een traject en tussentijds de deelname stopt, en de Deelnemer heeft gekozen voor betaling in termijnen is er geen restitutie mogelijk voor de reeds betaalde termijnen. De betalingsplicht van de termijnen geldt tot het moment waarop de Deelnemer schriftelijk het traject heeft opgezegd bij de Facilitator. De Deelnemer is niet

verplicht tot het betalen van de nog komende termijnen. Deze betalingsplicht komt te vervallen. Wanneer de Deelnemer gestart is met het traject en tussentijds de deelname stopt en de Deelnemer heeft gekozen om in één keer het traject te betalen, wordt er gekeken naar de reeds gemaakte kosten om te bepalen welk bedrag er eventueel overblijft voor restitutie.

Annulering of verzetten van diensten door de Facilitator

De Facilitator behoudt zich het recht voor een dienst te annuleren of te verzetten indien sprake is van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht. De Facilitator zal in geval van annulering of verzetten van een dienst, de Deelnemer terstond in kennis stellen.

Eventuele bedragen die Deelnemer nog verschuldigd is, worden bij annulering als vervallen beschouwd. Door Deelnemer reeds gedane betalingen worden bij annulering binnen een termijn van 14 dagen gerestitueerd.

Bij verzetten van de betreffende dienst, blijft de inschrijving van kracht tot de nieuwe datum bekend is, of tot een volgend geschikt moment. Wanneer de nieuwe data niet uitkomen voor de Deelnemer zal er gekeken worden naar een passende oplossing. Deelnemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of vergoeding van gemaakte kosten.

 

Verzetten van afspraken voor 1:1 sessie door Deelnemer

Indien de Deelnemer zijn/ haar afspraak wenst te verzetten, kan dit telefonisch, per messenger, whatsapp of per email geschieden. Nadat de Facilitator het verzoek tot verzetten van de afspraak heeft ontvangen, zal zij per email of whatsapp een bevestiging hiervan toezenden aan Deelnemer.

Deelnemer kan een gemaakte afspraak kosteloos verzetten tot 48 uur van tevoren. Indien Deelnemer 3 x of vaker de afspraak heeft verzet staat het de Facilitator vrij om van verdere consulten af te zien. De Facilitator is geen restitutie verschuldigd.

 

Verstek/”no-show” door Deelnemer

Indien de Deelnemer verstek laat gaan bij een afspraak voor een 1:1 sessie of bij aanvang van een andere dienst zal geen restitutie plaatsvinden. Deelnemer blijft gehouden aan zijn/haar betalingsverplichtingen aan de Facilitator.

 

Ademcirkels/ avonden

Voor adem cirkels en/ of avonden is er geen restitutie mogelijk bij annulering.

Half Day/ One Day/ Workshops annulering door Deelnemer

Bij annulering tot 4 weken voor de start van de dienst brengt de Facilitator € 25,- administratiekosten p.p. in rekening. Deze kosten komen te vervallen wanneer de Deelnemer ervoor kiest om de inschrijving te behouden en deze door te schuiven naar een volgende dienst. Bij annulering binnen 4 weken blijft het bij de administratiekosten mits de Facilitator een geschikte vervanger vindt. Als er geen geschikte vervanger gevonden wordt, wordt het totaalbedrag in rekening gebracht, en/ of er is geen restitutie meer mogelijk.

Retraite annulering door Deelnemer

Annuleert de Deelnemer tot 8 weken voor het begin van de dienst, dan rekent de Facilitator € 50,- administratiekosten p.p.

Annuleert de Deelnemer binnen 8 weken voor aanvang van de dienst, dan is de Deelnemer de helft van het totaalbedrag verschuldigd aan de Facilitator.

Is er een acceptabele vervanger en wordt de plek van de Deelnemer opgevuld, dan is restitutie mogelijk exclusief €50 administratiekosten.

Annuleert de Deelnemer binnen 4 weken voor aanvang van de dienst, dan is de Deelnemer het totaalbedrag verschuldigd aan de Facilitator.

Is er een acceptabele vervanger en wordt de plek van de Deelnemer opgevuld, dan is wederom restitutie mogelijk exclusief €50 administratiekosten.

Covid-19

Als een dienst geannuleerd moet worden i.v.m. maatregelen van de overheid, dan krijg de Deelnemer geld terug exclusief de administratiekosten.

Als de Deelnemer vlak voor aanvang van een dienst de deelname moet annuleren wegens Covid-19 gerelateerde klachten, dan is de Deelnemer de Facilitator alleen de al gemaakte kosten (locatie, eten en drinken) en de administratiekosten verschuldigd. Is er een acceptabele vervanger en wordt de plek van de Deelnemer opgevuld, dan is restitutie mogelijk exclusief de administratiekosten.

Als de Deelnemer tijdens een dienst de deelname moet annuleren wegens Covid-19 gerelateerde klachten, dan is de Deelnemer de Facilitator de reeds gemaakte kosten verschuldigd.

Er wordt in samenspraak gekeken naar een passende oplossing voor eventuele restitutie van het gemiste deel van de dienst.

Als de dienst door de Facilitator i.v.m. Covid-19 maatregelen moet worden verplaatst, en de Deelnemer kan niet deelnemen op de nieuwe geplande data, dan schuift de inschrijving in overleg door naar een volgende dienst.

 

Aansprakelijkheid

De Facilitator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of vermissing van geld of goederen van Deelnemers op locatie. Je draagt hier zelf zorg en verantwoordelijkheid voor.

 

De Facilitator is niet aansprakelijk voor het welzijn van de Deelnemer gedurende het verblijf. Je bent zelf aansprakelijk voor eigen welzijn.

 

De Facilitator is niet aansprakelijk voor fysieke, dan wel psychische gevolgen waarvan de Deelnemer van mening is dat deze voortkomen uit deelname aan de diensten.

 

De overeenkomst tussen Facilitator en Deelnemer valt onder een inspanningsovereenkomst. De Facilitator is niet verantwoordelijk voor de uitwerking en uitkomst van de door haar

geleverde diensten. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen proces en groei.

 

Eventuele lichamelijke en psychische klachten dienen te worden gemeld bij Facilitator tijdens het eerste gesprek en/ of intake.

De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor overleg met diens behandelend arts/ huisarts als hij of zij twijfels heeft of het voor hem of haar veilig is om een dienst af te nemen van de Facilitator.

De Facilitator behoudt zich het recht voor om deelname aan de dienst stop te zetten dan wel op te schorten, als blijkt dat deelname aan de dienst psychisch en/ of fysiek niet ten goede komt van de Deelnemer.

 

De Facilitator is niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten.

Indien de Facilitator onverhoopt toch aansprakelijk wordt gesteld, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van het afgesproken bedrag van de afgenomen dienst. Wanneer de Facilitator aansprakelijk wordt gesteld gedurende een traject, kan de Deelnemer aanspraak maken tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde termijn.

In aanvulling op hierboven staande punt is de Facilitator dan alleen aansprakelijk voor directe schade.

 

De Facilitator sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door de Facilitator geleverde diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van de Facilitator.

 

De Facilitator is nooit aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast is de Facilitator niet aansprakelijk voor fysieke en psychische schade.

 

De Facilitator is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop Deelnemer de informatie tot zich heeft genomen/ gekregen.

 

De Facilitator kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie de Facilitator een overeenkomst of samenwerking is aangegaan.

 

De Facilitator behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande diensten. Indien de Facilitator overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij Deelnemers hiervan op de hoogte. Het staat de Deelnemer vervolgens vrij om de dienst niet langer af te nemen vanaf het moment dat de nieuwe Algemene Voorwaarden ingaan of tot zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe Algemene Voorwaarden.

 

De Facilitator en Deelnemer zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg proberen te schikken alvorens een beroep te doen op derden.

Privacy

Facilitators gebruiken je gegevens alleen voor alle handelingen die voor je inschrijving en de bijbehorende administratie nodig zijn.

Facilitators spannen zich in om de gegevens van deelnemers zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

Facilitators zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van inschrijving en deelname aan de dienst van de Deelnemer hebben verkregen.

Opdrachtnemer houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie.

Klachtenprocedure

Indien Deelnemer ontevreden is over de dienstverlening van de Facilitator, dient Deelnemer dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan van de klacht, te melden bij de Facilitator. Deelnemer dient een klacht of opmerking schriftelijk te melden.

Indien de klacht later wordt gemeld, dan vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Bij het melden van een klacht blijft de verplichting tot betaling bestaan.

De Facilitator zal zich ten allen tijden inspannen om in samenspraak met Deelnemer tot een passende oplossing te komen. Zodat de klacht naar beider tevredenheid kan worden afgehandeld. De Facilitator verwacht eenzelfde inspanning van de Deelnemer.

Intellectueel eigendom/ gebruik materialen

Op de teksten, content en materialen van diensten bezit de Facilitator de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de dienst mag Deelnemer de materialen voor eigen gebruik gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij de Facilitator hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen dienst, tenzij de Facilitator hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

Wijzigingen/ overige

De Facilitator heeft het recht om voor of tijdens een dienst het programma, de data, tijden en/of locatie(s) te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

In gevallen waar deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de Facilitator.

Huurvoorwaarden Studio Reconnect 

Per dagdeel, dag of weekend is de Studio in overleg te huur voor evenementen die passend zijn bij wat Studio Reconnect behelst en wil uitdragen. De verhuurder beslist ten allen tijden of een evenement passend is binnen de filosofie van de Studio. 

De Studio is voorzien van matrassen, dekens, kussens en backjacks voor 12 personen. Er is een keuken aanwezig, waar thee en koffie gezet kan worden. Er is een muziekinstallatie aanwezig en de huurder is vrij om geluid te maken. 

De Studio heeft een eigen ingang en wordt op moment van huren niet door derden gebruikt. Ook zal verhuurder zelf op dat moment niet aanwezig zijn, dan wel zonder afspraak binnenkomen. 

Een week voor aanvang van de boeking van de Studio dient de factuur betaald te zijn. 

De verhuurder draagt de Studio over aan huurder op moment van aanvang boeking. De verhuurder zorgt ervoor dat de Studio schoon en netjes is.

De huurder is verantwoordelijk voor het juist opleveren van de Studio. Dat wil zeggen dat de afwas is gedaan en de gebruikte materialen netjes zijn opgeborgen. De Studio dient waar nodig gestofzuigd te zijn en het toilet is gepoetst. De verwarming is laag gedraaid en de lichten zijn uit. 

Wanneer huurder de Studio boekt, betekent dat dat de Studio wordt vrijgehouden voor hem/haar. Daarom geldt een annuleringstermijn van 1 week voor dagdelen en een annuleringstermijn van 2 weken voor dagen en weekenden. 

Annuleert de huurder later dan de afgesproken termijn, dan is er geen restitutie mogelijk. 

De huurder is verantwoordelijk voor het zorgdragen voor de studio en voor de staat van de materialen waar hij/zij gebruik van maakt. Mocht er onverhoopt iets stuk gaan of beschadigd raken, dan is de huurder verantwoordelijk dit te melden en te vergoeden. 

Verhuurder is geenszins verantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van het door huurder aangeboden programma tijdens verhuur van de Studio. De verhuurder heeft enkel een huur-overeenkomst met de huurder en is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor schade of gebrek aan kwaliteit door deelnemers van het programma van huurder. 

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de Facilitator. {link}

Privacy Verklaring

Als u een dienst afneemt van Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk of een bezoek brengt aan de website, kunnen er persoonsgegevens van u vastgelegd worden.

Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk respecteert uw privacy. Daarom wordt er zorg voor gedragen dat de persoonlijke informatie die u aan Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk verstrekt vertrouwelijk worden behandeld op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

In deze verklaring legt Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk uit welke gegevens er worden vastgelegd en voor welke doeleinden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk, tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, en heeft betrekking op alle online en offline verwerkingen.

 

Manier van aanspreken

Als u in deze privacyverklaring u of uw leest, bedoelen we u als klant van Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk of als bezoeker van de website.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk is verwerking verantwoordelijke en verwerker van uw persoonsgegevens. Hieronder vallen eveneens door Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk ingehuurde derden. Uw persoonsgegevens worden verwerkt als u gebruik maakt van haar dienst(en) of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij kan verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Overige persoonsgegevens die u actief zelf verstrekt (bijvoorbeeld via het

- contactformulier op de website, telefonisch, tijdens ontmoetingen of via schriftelijke of digitale correspondentie)          

 

Bijzondere persoonsgegevens

Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk kan de volgende bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, nadat u hier toestemming voor heeft gegeven:

- Fysieke en geestelijke gezondheid

Strafrechtelijke gegevens en gegevens van minderjarigen

Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk verwerkt geen strafrechtelijke persoonsgegevens en heeft daarnaast niet de intentie gegevens te verzamelen over of diensten te verlenen aan personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van ouders of voogd. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verwerkt zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via coachingenademwerk@gmail.com. Deze gegevens worden dan direct verwijderd.

Grondslag gegevensverwerking

Volgens de AVG moet iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van de wettelijke rechtvaardigingsgronden. Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk verwerkt uw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

- Toestemming
U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze altijd weer intrekken door te mailen naar coachingenademwerk@gmail.com. Hierbij geldt dat de verwerking van persoonsgegevens vóór het moment van intrekken rechtmatig blijft op basis van uw eerder gegeven toestemming.

- Gerechtvaardigd belang
Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk kan een gerechtvaardigd belang hebben, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden of ter advisering van potentiële klanten. Het belang kan per gegevensverwerking verschillen. Hierbij weegt zij haar belang af tegen de belangen van u.

- Overeenkomst
Voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de communicatie, de levering van dienst(en) op locatie en de betalingen. Levert u de benodigde persoonsgegevens niet? Dan kan zij haar deel van de overeenkomst niet nakomen. Dit kan haar dan niet worden toegerekend.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:

- Gegevens als voor- en achternaam, aanhef, adres, telefoonnummer, e mailadres en de inhoud van de mails worden gebruikt voor administratieve en financiële doeleinden. Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk is wettelijk verplicht de gegevens zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

- Gegevens als naam en e-mail adres worden verzameld met als doel per e mail nieuwsbrieven of informatie te verzenden. Als u heeft aangegeven de nieuwsbrieven van Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk te willen ontvangen en hiervoor toestemming heeft gegeven verstuurt Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk via e-mail nieuwsbrieven en informatie. Deze nieuwsbrieven hebben een commercieel belang maar zijn ook gericht op kennisdeling.

- Gegevens als naam, e-mail adres, telefoonnummer en verder vrijwillig gedeelde persoonsgegevens en informatie wordt bewaard met als doeleinde op uw verzoek contact met u op te nemen of een afspraak met u te maken.

- Gegevens als (bedrijfs)naam en emailadres voor commercieel belang worden bewaard totdat u een verzoek tot verwijdering indient óf wanneer Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk haar onderneming staakt.

Delen van persoonsgegevens met derden

- Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een bewerkersovereenkomst ter beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voor deze diensten worden uw gegevens door derden verwerkt:

E Maildienst (Gmail)

Boekhoudprogramma (Snelstart)

Software website (Wix)

 

Privacy bij derde partijen

Mocht er op de website een link naar de website van een derde partij staan en u kiest ervoor deze website te bezoeken, dan wordt u aangeraden om het privacybeleid van deze betreffende derde partij te lezen. Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden of hun privacybeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten overdragen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek op grond van bovenstaande rechten sturen naar coachingenademwerk@gmail.com. Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk kan voor dit verzoek aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via coachingenademwerk@gmail.com

Een klacht?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan direct contact op met Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk. Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk zal zich inspannen om uw klacht weg te nemen.

Voor klachten kunt u contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Adres: Trasmolenlaan 8H, Woerden
E mail: coachingenademwerk@gmail.com

Cookies

www.sannevanleeuwen.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie opslaan m.b.t. uw bezoek aan deze website.

Functionele cookies: Deze cookies zijn bedoeld om de website goed te laten werken en kunnen uw voorkeursinstellingen bewaren of onthouden.

Analytische cookies: Deze cookies kunnen uw website gedrag meten en analyseren.

Tracking cookies: Deze cookies is een Facebook Pixel zodat Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk op maat gemaakte advertenties kan aanbieden.

Via uw browserinstellingen kunt u zich afmelden voor deze cookies. Dit zou wel kunnen betekenen dat toegang tot bepaalde functies op de website worden geblokkeerd.

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd, daarom adviseert Sanne van Leeuwen Coaching en Ademwerk u deze verklaring regelmatig te checken.

Deze Privacyverklaring is van toepassing sinds 29 maart 2022.

Veer_wit.jpeg

Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring
Sanne van Leeuwen Coaching & Ademwerk

bottom of page